ส่วนหนึ่งของทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

พญ. อภิชญา ชาญบุณยวิทย์ (หมอวิว)

Ms. Aphitchaya Chanbunyavit (M.D.)

พ.บ. (แพทยศาสตร์)  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

พญ.จังคนิภา วิทยานุภาพยืนยง (หมอจัง)

ประวัติการศึกษา
-รร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
-มหาวิทยาลัยรังสิต ปี2555
-จบหลักสูตรเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (Anti-Aging, MS)
-Board Certified in Nutritional Wellness